Privātuma atruna

laptop

Mēs, SIA “ITLABS22”, Reģ.Nr. 40203077918, turpmāk tekstā saukti – Pārzinis, esam apņēmušies sargāt un cienīt mūsu Klientu, kā datu subjektu, privātumu.

SIA “ITLABS22”, kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārziņa kontaktinformācija:

Juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, LV-1005, e-pasts: itlabs22@gmail.com, tālrunis: +371 26557449;

Pārzinis, ievērojot Regulā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos par personas datu aizsardzību noteikto, ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot personas datu konfidencialitāti personas datu aizsardzības jomā.

Ar šo Privātuma atrunu Pārzinis paskaidro, kā tiek apstrādāti fizisko personu personas dati, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citus ne mazāk svarīgus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati

Pārzinis, veicot fizisko personu personas datu apstrādi, apstrādā tos līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), klientu apkalpošanai, personāla vajadzībām, kā piemēram:

 • Kandidatūras izvērtēšanai, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Personāla vadībai (tai skaitā, darba līgumu slēgšanai ar kandidātu) (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu);
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, ja to nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu);
 • Līgumattiecību nodibināšanai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu);
 • Saziņai, izmantojot tīmekļa vietni www.itlabslv.com (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu), 

izņemot gadījumus, kad saņemsim Jūsu piekrišanu citiem mērķiem vai personas datu apstrāde būs nepieciešama, lai aizstāvētu Pārziņa leģitīmās tiesības (pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmās daļas a) un f) apakšpunktu).

Darām Jums zināmu, ka Pārziņa Privātuma atrunā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, nodrošinot datu apstrādes tiesiskumu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi un tā tiesisko pamatojumu, kā arī kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

Jūsu tiesības ir:

 • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par personas datu kategorijām, kuras par Jums ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem.
 • Pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu.
 • Jebkurā brīdī atsaukt savu sniegto piekrišanu kādam no Pārziņa datu apstrādes mērķiem, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.
 • Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par, Jūsuprāt, iespējamu Regulas pārkāpumu.

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde. Pārzinis to nedara.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2020. GADA 2. MARTĀ